Regionalt kommunemøte i Øst-Finnmark

Dato:
7. juni 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Menighetshuset, Tana bru
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Formannskap og administrativ ledelse i kommunene Tana, Gamvik, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger

For å utvikle og forsterke kommunedialogen arrangerer Fylkesmannen i Troms og Finnmark regionalt kommunemøte med Tana, Gamvik, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger.

På møtet setter vi fokus på viktige satsninger og særlige utfordringer for kommunene. Vi legger opp til et dialogbasert møte.

Fylkesmannen ønsker å møte politisk og administrativ ledelse i alle 43 kommuner i Troms og Finnmark i løpet av våren. For å gjennomføre kommunemøtene på en hensiktsmessig måte, møter vi kommunene samlet i regionale grupper.


Påmelding til rådmann

Formannskap og administrativ ledelse i kommunen melder seg på til rådmannen i kommunen sin. Rådmennene sender samlet påmelding til fmtrjpa@fylkesmannen.no innen 30. april.

Kommunene dekker reiseutgifter. Fylkesmannen dekker lunsj.


Møtet er åpent

De regionale kommunemøtene er åpne. Pressen og andre interesserte er velkommen.


Program

(Det kan komme endringer)

10:00 | Velkommen, innledning og formålet med møtet

ved embetsledelsen


10:15 | «Leve hele livet»

reform for å møte utviklingen med flere eldre og en bedre alderdom for 65+

ved helse- og sosialavdelingen

Fylkesmannen.no: Leve hele livet

11:00 | Barn og unge

hvordan kan vi sammen gjøre Troms og Finnmark til den beste regionen å vokse opp i?

ved oppvekst- og barnevernavdelingen


12:00 | Lunsj


12:30 | Beredskap og totalforsvaret

ved samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben

13:30 | Planstatus og plansamarbeid

De grønne områder: miljø, landbruk og reindrift

ved planseksjonen i justis- og kommunalavdelingen

14:00 | NIVI-rapportene

Veien videre og forventninger til Fylkesmannen

ved staben i justis- og kommunalavdelingen

15:00 | Kommuneproposisjonen 2020 

ved staben i justis- og kommunalavdelingen


15:20 | Oppsummering ved embetsledelsen

15:30 | Vel hjem

 


Leve hele livet

Regjeringen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og kommunene har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Mer om Leve hele livet.


NIVI-rapportene

Formålet med NIVI-rapportene har vært å kartlegge kommunenes hovedutfordringer og veivalg i utviklingen av forvaltningen slik ordførere og rådmenn ser dem.

Rapportene ble laget på bestilling fra fylkesmennene før sammenslåingen i 2019. 46 ordførere og rådmenn i 27 kommuner vært intervjuet av NIVI Analyse AS. Kartleggingen skal inngå som et grunnlag for dialogen mellom Fylkesmann og kommunene i tida framover. 

Funnene i rapportene viser at det er et stort behov for å utvikle og forsterke samarbeidet mellom kommunene. Dette gjelder både innenfor samfunnsutvikling og tjenesteyting. Fylkesmannen ønsker dialog og innspill til hvordan samarbeidet kan utvikles og styrkes, og hvilken rolle Fylkesmannen bør ha i dette arbeidet.

Du finner NIVI-rapportene her.

Her kan du se Geir Vinsand fra NIVI Analyse AS NIVI Analyse AS presentere NIVI-rapportene på Kommunemøtet 2019:

 


Vel møtt. Vi ser fram til et godt regionalt kommunemøte.

Dato:
7. juni 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Menighetshuset, Tana bru
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Formannskap og administrativ ledelse i kommunene Tana, Gamvik, Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger