Sjumilsstegskonferansen 2016 «Byggesteiner for et godt liv»

Dato:
9. november 2016 10:15 - 10. november 2016 15:30
Sted:
Scandic Ishavshotell i Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Kommunepolitikere, ansatte som i ulike roller arbeider med og for barn og unge og deres familier i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor
Påmeldingsfrist:
28.10.2016 15:00:00

Sjumilsstegskonferansen 2016 «Byggesteiner for et godt liv» handler om enslige mindreårige asylsøkere, barn i asylsøkerfamilier og bosetting.

Alle presentasjoner vil har tillatelse til å publisere, finner du i høyre kolonne her.


 

Video fra konferansen

Berit Bergs foredrag: Et liv på vent. Mottak og bosetting av enslige mindreårige flyktninger
https://vimeo.com/191654019

Sjøvegan videregående skole: Inkluderende læringsmilø
https://vimeo.com/191125251

Ellers finnes mye informasjon på

Sjumilsstegets facebookside

Fylkesmannens facebookside

 

Har du spørsmål om konferansen? Kontakt Parker Solutions på e-post eller telefon: grethe@parker-solutions.no / (+47) 99 00 58 42

 


Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i samarbeid med Bufetat, Imdi Nord og Nav fylke. Arbeid med å lage konferanseprogrammet er i gang. 

Konferansen vil gjennom foredrag og presentasjoner – også fra enslige mindreårige selv, ta for seg det brede bildet knyttet til kommunalt og statlig ansvar for denne gruppen av barn og familiene deres. Dette innebærer fokus på barna og evt. barnefamiliene i hele aldersspektret og med alle relevante tilbud for dem. I dette ligger utfordringer for barnas helse, både helsefremmende tiltak så vel som behandlingstilbud. Videre vil konferansen ta opp viktige utfordringer  i barnehage og skole, samt vergemål, barneverntjenester og, kultur- og fritidstilbud. Det er viktig å synliggjøre frivillige og humanitære organisasjoners rolle i den sammenheng. Slikt sett er konferansen opptatt av samfunnets totale evne og vilje til å møte behovene til barna, som enten selv eller som del i familien sin, søker asyl i Norge. 

Konferansen vil  være særlig aktuell for kommunepolitikere, ansatte som i ulike roller arbeider med og for  barn og unge og deres familier i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.  Konferansen er videre – som alltid – åpen for frivillige og humanitære organisasjoner og for ungdomsråd i kommuner og fylkeskommune. 


Hva er Sjumilssteget?

 

Målet med Sjumilssteget er å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Sjumilssteget har plukket ut sju artikler i barnekonvensjonen som vi ønsker at kommunene fokuserer på. Slik håper vi at det blir enklere for kommunene å bruke barnekonvensjonen når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge.

 

Sjumilssteget startet hos Fylkesmannen i Troms i 2009. Fram til i dag har tilsvarende arbeidsgrupper blitt opprettet i en rekke andre fylkesmannsembeter i Norge, og det er etablert en nasjonal arbeidsgruppe for implementering av barnekonvensjonen.

 

Sjumilssteget i Troms er en pilot for mange andre fylker og er viktig i det nasjonale arbeidet med å sikre at barnekonvensjonens artikler og prinsipper etterleves, særlig i kommunal forvaltning.