Søknad mudring og dumping ved ny containerkai i Breivika


Høringsfrist 17. august 2020 00:00

Tromsø Havn KF søker om å mudre masser innenfor blå markering. Innenfor rød markering søker de om å dumpe geobags med forurensede mudringsmasser.
Tromsø Havn KF søker om å mudre masser innenfor blå markering. Innenfor rød markering søker de om å dumpe geobags med forurensede mudringsmasser.

Tromsø Havn KF søker om tillatelse til mudring og dumping for å etablere ny logistikkterminal i Breivika på Tromsøya. Berørte parter kan uttale seg til søknaden innen 17. august 2020.

Bakgrunn for søknaden

Tromsø Havn KF planlegger å etablere ny containerterminal i Breivika, og søker nå om å mudre ca. 14 500 m3 løsmasser for å gjøre området utenfor kaia dypere. Det er søkt om å mudre ned til kote -12,8. 

Området hvor Tromsø Havn KF søker om å mudre består av løsmasser; siltig leire, skjell- og korallrester samt korallsilt er observert i forbindelse med kartlegging av forurensningssituasjonen på sjøbunnen. De øverste 50 cm av sjøbunnen hvor det er planlagt mudring er forurenset med blant annet TBT, PAH og kobber i tilstandsklasse III-IV (moderat-svært dårlig). 

Tromsø Havn KF søker også om tillatelse til dumping av massene som skal mudres. Det er søkt om å dumpe rene mudringsmasser i Tromsøysundet, i område avsatt for dumping i felles kystplan for Tromsøregionen. Forurensede mudringsmasser ønskes dumpet i geobags utenfor Isrenna, ca. 300 meter fra tilaksområdet. Etter at geobags er lagt på sjøbunnen skal det legges rene masser over for å hindre utlekking av forurensning.

Søknaden innebærer dumping av inntil 2500 m3 forurensede masser i geobags og inntil 15 000 m3 rene masser i Tromsøysundet.

Anleggsperiode

Det oppgis i søknaden at forventet anleggsperiode vil være fra august til desember 2020.

Les søknaden

Hele søknaden fra Tromsø Havn KF med vedlegg kan lastes ned her.

Mulighet til å gi innspill til søknaden

Alle som ønsker kan komme med innspill til søknaden innen 17. august.
Innspill sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, på e-post eller pr post. 

E-postadresse: fmtfpost@fylkesmannen.no

Postadresse: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Damsveien 1, 9800 VADSØ

Vi ber om at innspill merkes med referanse 2020/3628.

Kontaktpersoner