Søknad om utslippstillatelse for nytt deponi i Balsfjord


Høringsfrist 20. juli 2020 23:59

Perpetuum Circuli AS søker om å etablere nytt ordinært avfallsdeponi på Stormoen i Balsfjord kommune. De søker også om behandling av ordinært avfall. Alle kan sende innspill på søknaden innen 20. juli.

Perpetuum Circuli AS driver i dag deponi på Stormoen. Deponiet er i ferd med å fylles opp og det søkes derfor tillatelse til å etablere et nytt deponi.

Et deponi for ordinært avfall kan motta avfall som oppfyller mottakskriteriene i avfallsforskriften kapittel 9.

Deponiet planlegges med et totalt deponivolum på 1,1 millioner m3 og byggingen vil skje trinnvis. Det vil bygges med dobbel bunn- og sidetetting. Sigevann skal samles opp og renses.

I tillegg søkes det om tillatelse til behandling av ordinært avfall i form av knusing av betong for å ta ut jern, samt uttak av metaller fra masser.

 

Sakens dokumenter

Søknad fra Perpetuum Circuli AS.pdf

Tilleggsopplysninger 25.5.2020.pdf

vedlegg 1 arealplankart.pdf

Vedlegg 2 kommunestyrevedtak.pdf

vedlegg 3 reguleringsplanbestemmelser.pdf

Vedlegg 4 reguleringsplanbeskrivelser.pdf

Vedlegg 5 Notat om KU.pdf

Vedlegg 6 Forenklet ROS-analyse.pdf

Vedlegg 7 sømløst temakart.pdf

Vedlegg 8 behandling av betong og uttak av metall.pdf

Vedlegg 9 Kontroll av diffuse utslipp av metangass 2019.pdf

Vedlegg 10 Vannbalanse Stormoen 2019.pdf

Vedlegg 11 Sigevannsovervåking Stormoen 2019.pdf

Vedlegg 12 Datarapport grunnundersøkelser.pdf

Vedlegg 13 Geoteknisk vurdering.pdf

Vedlegg 16 Rutine for mottakskontroll.pdf

Vedlegg 17 prinsippskisse forankringsgrøft.pdf

Vedlegg 18 prinsippskisse rørgjennomføring plastmembran.pdf

Vedlegg 19 prinsippskisse rørgjennomføring bentonittmembran.pdf

Vedlegg 20 profil bunntetting.pdf

 

Send inn dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og åpner for uttalelser til søknaden. 

Uttalelser kan sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 20. juli 2020.

Kontaktpersoner