Søknad om mudring, molo og strandkantdeponi i Gamvik havn


Høringsfrist 03. juni 2020 00:00

Søker er Secora AS. Hensikten med tiltakene er å legge til rette for fiskerivirksomhet og annen sjøretta virksomhet. Alle som ønsker kan komme med innspill til søknaden innen 3. juni 2020.

Området som Secora As planlegger å mudre er ca. 13 000 m2 og omfatter ca. 26 000 m3 masser. Mudringen omfatter også sprengning av fjell. Planlagt molo berører ca. 12 250 m2 sjøbunn, og har et volum på ca. 118 000 m3. Planlagt strandkantdeponi for forurensa mudringsmasser dekker ca. 4 300 m2 sjøbunn, og har et volum på inntil 12 500 m3.

Miljøundersøkelser
Multiconsult AS har utført miljøundersøkelser av sjøbunnen i havna. I områdene for planlagt mudring og strandkantdeponi er miljøgiften tributyltinn (TBT) påvist i opp til tilstandsklasse IV (dårlig miljøtilstand), mens PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er påvist i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand). I området for planlagt molo er det ikke påvist miljøgifter over tilstandsklasse II (god miljøtilstand).


Mulige miljøkonsekvenser
Når man mudrer, dumper og fyller ut i sjø vil det være en generell fare for nedslamming av nærliggende områder. Forurensning på sjøbunnen vil kunne virvles opp, og medføre spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plastforurensning.

Secora AS har foreslått avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensing og redusere negative effekter av tiltakene for naturmangfold. Dette kan du lese om i sakens dokumenter.

Sakens dokumenter
Her finner du søknaden og vedlegg til søknaden.


Send inn dine innspill
Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket. Alle som vil kan sende uttalelse til søknaden, innen 3. juni 2020.

Uttalelser sendes til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no

Oppgi referanse 2020/4461 når du sender inn innspill.