Opprettholder beredskapen


Fylkesmannen i Troms og Finnmark følger fortsatt situasjonen i luftambulansetjenesten. Vi opprettholder beredskapsnivået fra 10. desember i fjor så lenge vi mener det er behov.  

Luftambulansetjenesten i Nord-Norge har vært ustabil etter operatørbytte 1. juli 2019. Da overtok Babcock tjenesten.  Mange fly har vært ute av drift på grunn av tekniske problemer og mangel på piloter.

Viktige rapporter

Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen mottar daglig rapporter fra Helse Nord og kommuner i fylket.

- Det har vært viktig for oss å få daglige rapporter fra kommunene for å kunne følge nøye med på konsekvensene av den ustabile driften, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen.

Tilsyn

Fylkeslegen har mottatt mange bekymringsmeldinger og avviksmeldinger. Så langt har vi bestemt å føre tilsyn med fem av dem, forteller Olsen.

- Det som er viktig er at vi gjennomgår sakene i sin helhet før vi konkluderer med hva som er årsaken til forsinket transport. Det kan ha vært mangel på fly, men det kan også ha vært værforhold eller andre faktorer som førte til at transporten ble forsinket, sier fylkeslegen.

FAKTA OM HVA VI GJØR:

  • Vi gjennomgår rapporter daglig, og oppsummerer hendelser i et ukentlig møte med avdelingsledelse og embetsledelse. Rapportene danner grunnlag for vår videre rapportering til sentrale myndigheter som Helsedirektoratet og Helsedepartementet.
  • Rapportene er viktig bakgrunnsinformasjon for Helsetilsynet, som nå skal i gang med et overordnet tilsyn med luftambulansetjenesten.
  • I beredskapsmøtene sammenholder vi den informasjonen som kommer fra Helse Nord, med informasjonen som kommer fra kommuner. Dette er viktig for å skaffe oversikt over hele den akuttmedisinske kjeden, og for å samle informasjon om hvordan de ulike delene av tjenesten blir påvirket av en ustabil beredskapssituasjon i luftambulansetjenesten.
  • Fylkesmannen har løpende dialog med kommuneoverleger i de kommunene som er særlig avhengig av ambulansefly.
  • Vi har bedt Helse Nord om å klargjøre rutiner for bruk av Bell-helikopteret i Øst-Finnmark. 
  • Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten. Fylkeslegen møtte utvalget i Kirkenes den 17.01.20. Hun la vekt på å beskrive situasjonen og de konsekvensene den har hatt så langt, og synliggjorde at den akuttmedisinske kjeden er svært sammensatt.
  • Vi møter Helsetilsynet nå for å planlegge overordnet tilsyn med tjenesten.