Leve hele livet

Regjeringen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og kommunene har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet.


Her kan du lese om:

Kvalitetsreform for de over 65 år

Aldersvennlige samfunn

Reform med konkrete løsninger

Fase 1: Forberedelse og oppstart (2019)

Fylkesmannen møter kommunene: Våren 2019

Fylkesmannen møter kommunene: Høsten 2019

Kommunene starter opp

Fase 2: Kartlegging og planlegging (2019–2020)

Fase 3: Implementering og gjennomføring (2021–2023)

Fase 4: Evaluering og forbedring (2023)

Se streaming fra Gjennomføringskonferansen om Leve hele livet

 


Kvalitetsreform for de over 65 år

Kommunene og samfunnet skal legge til rette for at eldre har muligheten til å leve gode liv. I lokalsamfunnene rundt omkring finnes det mange gode løsninger som sikrer de over 65 år gode liv.

Men det er store forskjeller mellom kommunene. Gode løsninger blir tatt i bruk av for få kommuner og for tilfeldig. Tilbudet og kvaliteten på tjenestene til eldre varierer mye. Reformen Leve hele livet handler om at vi må tenke annerledes, jobbe på nye måter og se tjenestene i sammenheng.

Kilde: Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.


Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Friske og aktive, som syke. Kommunene må derfor tenke helhetlig:

For eksempel når kommunen bygger boliger, så skal boligen passe deg over 65 år og ha livsløpsstandard. Boligen bør også ligge i nærheten av butikken, biblioteket, kulturtilbud og steder hvor eldre kan møte andre, oppleve fellesskap og aktivitet. Samtidig skal eldre være trygge på at de får riktig hjelp til helse- og sosialbehov til rett tid.


Reform med konkrete løsninger

Leve hele livet bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Reformen består av 25 løsninger på områder hvor vi vet det ofte svikter i tilbudet til de eldre i dag. Løsningene er sortert under fem innsatsområder og viser til lokale eksempler som vi har erfart at fungerer.

  • Et aldersvennlig Norge
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i tjenestene

Innsatsområdene kan du lese om i stortingsmeldingen Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.


Fase 1: Forberedelse og oppstart (2019)

Fylkesmannen møter kommunene: Våren 2019

På Fylkesmannens regionale kommunemøter får politisk og administrativ ledelse i kommunene informasjon om Leve hele livet og hvordan reformen skal gjennomføres.

Regionalt kommunemøte i Sør-Troms
Regionalt kommunemøte i Midt-Troms
Regionalt kommunemøte i Nord-Troms
Regionalt kommunemøte i Vest-Finnmark
Regionalt kommunemøte i Midt-Finnmark
Regionalt kommunemøte i Øst-Finnmark


Fylkesmannen møter kommunene: Høsten 2019

Fylkesmannen samler fagfolk fra ulike sektorer i kommunene for å informere om Leve hele livet på regionale dialogmøter høsten 2019. Her finner du oversikt over dialogmøtene.


Kommunene starter opp

Fylkesmannen ønsker at kommunene begynner arbeidet med å lage sin egen plan for Leve hele livet.

Leve hele livet kan implementeres i mange ulike sektorer og fagområder i kommunen. Kommunene er velkomne til å ta kontakt med Fylkesmannen hvis dere ønsker råd og veiledning i forbindelse med oppstarten av Leve hele livet.

Regjeringen.no: Leve hele livet

Regjeringen vil etablere et støtteapparat som i første omgang skal formidle, informere og inspirere kommunene til å sette reformens innhold på dagsordenen og utvikle verktøy og materiell for gjennomføring lokalt. Kommunene inviteres til å delta i læringsnettverk der de kan dele erfaringer og bli inspirert av hverandre.


Fase 2: Kartlegging og planlegging (2019–2020)

 

Kommunene har årene 2019–2020 til å ta stilling til løsningene i reformen, og planlegge hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt.

Det legges opp til at kommunene og fylkeskommunene kartlegger egne behov og utfordringer og gjennom politiske vedtak selv tar stilling til forslagene i Leve hele livet. Kommunene oppsummerer sine vedtak om oppfølging av reformen i kommunens årsbudsjett og økonomiplan med handlingsprogram, før de setter reformen ut i livet. Fylkesmannen følger opp spesialisthelsetjenesten via ordinære styrings- og rapporteringssystemer.


Fase 3: Implementering og gjennomføring (2021–2023)

 

Når kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har tatt stilling til forslagene i reformen og beskrevet hvordan de vil utforme dem, starter arbeidet med gjennomføring lokalt.

Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, kan få økonomisk støtte til arbeidet via relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede tilskuddsordninger.


Fase 4: Evaluering og forbedring (2023)

 

Reformen skal evalueres underveis gjennom følgeforskning i et representativt utvalg kommuner. Midtveis i reformperioden skal det utarbeides en forskningsrapport for blant annet å kunne følge endringene i kommunene, og ved behov justere kurs og virkemiddelbruk. Følgeforskningen avsluttes med resultatevaluering av hele reformen etter 2023.


Se streaming fra Gjennomføringskonferansen om Leve hele livet (2019)

Regjeringen.no: Streaming gjennomføringskonferanse


- Vi ønsker at Norge skal være et land hvor det er godt å leve for de eldre. At de eldre ikke bare får hjelp til å leve lengre, men også får hjelp til å leve bedre, sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen.

 

Til toppen av denne siden.