Barnehager og skoler åpnes: Smittevern

(Foto: Kristine Østvold / Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Barnehager og skoler skal åpnes gradvis. Åpningen skal skje kontrollert med nødvendige smitteverntiltak på plass. Barnehager og skoler finner viktig informasjon om åpning her.

Barnehager
Fra 20. april kan barnehager åpnes igjen for alle barn. Senest 27. april skal alle barnehager ha åpnet.

Skoler
27. april åpner skolene for 1.-4. trinn, skolefritidsordninger, videregående skoler for elever på Vg3 som følger yrkesfaglige løp i skole og for yrkesfagelever på Vg2.

Følg med på informasjon fra nasjonale myndigheter om når skolen åpner for de andre trinnene.


Veileder om smittevern i barnehager

Utdanningsdirektoratet har kommet med en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet, og tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser.

Utdanningsdirektoratet: Veileder om smittvern i barnehager

Det er viktig for både barn, foreldre/foresatte og ansatte at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Barnehageeier er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og som må gjøre de ansatte kjent med veilederen.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. god hygiene
 3. redusert kontakthyppighet mellom personer

Veilederen beskriver blant annet:

 • hvem som kan og ikke kan møte i barnehage
 • når sykdom oppstår i barnehagen
 • hvis noen i husstanden er syk
 • god hånd- og hostehygiene
 • godt renhold
 • tips til redusert kontakthyppighet mellom personer i barnehagen
 • sjekklister for smittevern som må være på plass før åpningen

Udir har også beskrevet hvordan bruke veilederen for barnehagen.


Veileder om smittevern i skolen

Den nye nasjonale veilederen om smittevern på barnetrinnet (1.-7. trinn) gir råd og føringer for hvilke tiltak skolene må sette i verk før åpningen og når elevene er på skolen.

Utdanningsdirektoratet: Veileder om smittevern på barnetrinnet

Skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever som omfattes av åpningen. Skoleeier kan bare redusere åpningstider eller antall elever som er tilstede samtidig hvis det er særlige forhold ved virksomheten som gjør at driften ikke oppfyller kravene i første, andre og tredje ledd. Det går fram av forskrift til smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Lovdata).

Det er også utarbeidet en veileder for smittevern for ungdomsskole og videregående skole. Den blir aktuell når disse skolene åpner, og gir både skolene og kommunene mulighet til å forberede seg i god tid.

Utdanningsdirektoratet: Veileder om smittevern på ungdomsskolen og i videregående skole.

Merk dere at Utdanningsdirektoratet ikke gir dispensasjon for å ta å ta inn elever fra andre klassetrinn enn de som omfattes av åpningen. Målet er at skolene kan åpnes for alle før sommerferien.

Tre vesentlige tiltak for å hindre smitte

Målet med rådene i veilederen er å hindre utbrudd av korona, Covid-19. De tre viktigste tiltakene er:

 • Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO.
 • God håndhygiene.
 • Redusert kontakt mellom personer.

Veilederen for skolen er bygd opp på samme måte som retningslinjene for barnehagene. Skolene finner tydelige råd og anbefalinger for hva som skal gjøres når noen blir syke på skolen/SFO, eller noen i en husstanden til en elev/ansatt.

Du kan lese mer om veilederen i denne artikkelen


Barn og unge med diagnoser: Spesielle hensyn

Norsk barnelegeforening har med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om barnehagen eventuelt skal ta spesielle hensyn.

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

De har også gitt en oversikt over hvilken gruppe barn der dere individuelt kan vurdere om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme.

Norsk barnelegeforening: Informasjon, veiledere og prosedyrer for barn og Covid-19


Informasjon til foreldre

Udir har laget et skriv dere kan dele ut til foreldrene om hva som er viktig å tenke på når barnehager og skoler åpner igjen.

Kommuner og barnehageeiere vil åpne barnehagene på ulike måter tilpasset lokale behov. Det er viktig at den enkelte barnehageeier informerer foreldrene om hvordan oppstart og organisering av barnegrupper og aktiviteter blir fram mot 27. april.

Udir: Informasjon til foreldre (også oversatt til flere språk)

Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går i barnehagen igjen. Det er derfor viktig at barnehagen har god dialog med foreldre og foresatte.


Samarbeid mellom helse- og oppvekstsektor

For å planlegge og gjennomføre tiltakene i veilederen, må helsesektor og oppvekst/barnehagesektor i kommunen ha et godt samarbeid.

Kommuneoverlegen som smittevernmyndighet og rådgiver kjenner de lokale forholdene i hver kommune, og vil være barnehageeiers og barnehageleders viktigste samarbeidsparter i smittevernarbeidet.

Er du usikker når det gjelder smittevern eller om barn og ansatte bør komme i barnehagen eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med den kommunale helsetjenesten og/eller fastlegen.


Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen: (regjeringen.no)

Spørsmål og svar om gradvis åpning av barnehager og skoler (regjeringen.no)


Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass.

Ansatte i barnehager og ansatte på 1.–4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.

Det er fra samme dato tilstrekkelig at en foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.

Regjeringen.no: Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell


Foreldrebetaling i barnehage

Når barnehagene gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen skal betale fra 14. april.

Barnehager er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om de vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis de velger å ikke bruke tilbudet, må de enten si opp plassen eller fortsette å betale.

De av foreldrene som har fall i inntekten som følge av for eksempel permitteringer, kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen på vanlig måte.

Regjeringen.no: Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO