Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nasjonale prøver


Gjennomføringen av nasjonale prøver i grunnskolen er i gang. Det gjennomføres prøver for elever på 5., 8. og 9. trinn.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.09.2020

I perioden fra 31. august til 25. september skal alle elevene på femte, åttende og niende trinn i grunnskolen gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

I perioden velger skolene eller skoleeiere selv når prøvene skal gjennomføres.

Prøvene gjennomføres på skolen

Prøvene kan ikke gjennomføres hjemmefra. 

Dersom det oppstår lokale koronautbrudd, og elevgrupper må i karantene, kan det være behov for en vurdering om skolen kan gjennomføre alle prøvene. Dette avhenger av lokale forhold og hvilke tiltak som er gitt av smittevernmyndighetene som er i tråd med Udirs trafikklysmodell/smittevernveileder.

Elever med kroniske sykdommer

Elever som mottar opplæring hjemme grunnet kroniske sykdommer og er i fare for smitte, kan gjennomføre prøvene hjemme dersom skolen har en ordning med fysisk besøk av lærer eller assistent.

Ved tilfeller der all opplæring gjennomføres digitalt, skal eleven registreres med “kunne ikke delta” i PAS. Alle prøvene blir publisert etter endt gjennomføringsperiode på udir.no. Da kan elever med digital hjemmeundervisning ta prøvene og resultatene kan brukes til underveisvurdering.  

Oppfølging av prøvene

Resultatene fra prøvene vil være tilgjengelig for lærer og skole senest dagen etter prøvene er gjennomført.

Nytt for dette skoleåret er at prøvene er basert på de gamle læreplanene i LK06, men skal følges opp etter de nye læreplanene i LK20.

Veiledningsmateriell for hvordan dette gjøres finner skolene i PAS prøver.

For de nasjonale prøvene i lesing har de som har utarbeidet prøvene laget to kompetansepakker om å følge opp reultatene. Det er laget en for 5. trinn og en for elever på 8. og 9. trinn. Du finner lenke til disse kompetansepakkene i menyen til høyre.

Kompetanseutviklingspakkene inneholder lesefaglig input, tidligere publiserte prøvetekster- og oppgaver og didaktiske tips til leseundervisning som tar utgangspunkt i resultatene fra de nasjonale prøvene. Dette er tips som vi også har formidlet på flere kurs i regi av fylkesmannsembetet rundt om i landet.

Innholdet i pakkene kan tas i bruk lokalt på den enkelte skole og er gratis!