Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Frist for valg av nytt forliksråd


Kommunene skal innen 15. oktober velge nye medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.08.2020

Det er kommunestyret som velger forliksrådsmedlemmer blant innbyggerne  kommunen. Det stilles krav til at man er særlig egnet og behersker norsk skriftlig og muntlig. I tillegg må man ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start.

Forliksrådet er det første leddet i rettssystemet for sivile saker og er folkets egen domstol.  Forliksrådet er både en meklingsinstans og en domstol. Flere saker ender med en minnelig løsning mellom partene, men forliksrådet har også mulighet til å avsi dom i de fleste saker.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Vi kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene. Bruk gjerne de digitale skjemaene nedenfor i kontakten med oss. Klikk på overskriften for å komme til skjemaet. 

Melde fra om valg av forliksrådsmedlemmer
Til bruk for kommuner som skal melde fra om medlemmer i et nytt forliksråd. Det samme skjemaet brukes ved supplerende valg av medlemmer til et forliksråd. Skjemaet er tilrettelagt for tilfeller der flere kommuner har felles forliksråd, og for tilfeller der forliksrådet har flere avdelinger. 

Melde fra om oppnevning av midlertidig stedfortreder
Til bruk for kommuner som skal melde fra om at det skal utnevnes en stedfortreder for én sak eller for en periode på inntil tre måneder. Ordningen gjelder når hverken medlemmer eller varamedlemmer kan stille. 

Avgi dommerforsikring
Til bruk for medlemmer i forliksrådet som skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt oppfyller sine plikter. Dommerforsikringen sendes digitalt til Fylkesmannen.