Tilsyn med barnehagens økonomi - Løvehjerte FUS barnehage AS

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, jf. barnehageloven § 14 a første ledd. Fylkesmannen i Oslo og Viken har besluttet å kontrollere barnehagens etterlevelse av nærmere angitte lovkrav som følger av barnehageloven § 14 a og forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven). Det overordnede temaet for tilsynet er bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i barnehagen. I tilsynet vil vi særlig se nærmere på:

  1. om barnehagen er belastet kostnader som ikke direkte vedrører godkjent drift av barnehage 
  2. om barnehagen overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier har foretatt transaksjoner eller blitt belastet kostnader på vilkår eller med beløp aom avviker fra eller overstiger det som ville vært fsatsatt mellom uavhengige parter

Dato:
14. januar 2019 - 30. april 2019
Sted:
Skedsmo kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdaningsavdelingen
Målgruppe:
Løvehjerte FUS barnehage AS

Kontaktpersoner