Felles nasjonalt tilsyn - Sarpsborg kommune - Borgen barneskole

Fra og med januar 2018 skal det foretas felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal gjennomføre tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen og elevenes psykososiale skolemiljø ved Borgen barneskole – Sarpsborg kommune.

Tema for tilsynet:

1) Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, jf. opplæringsloven kapittel 1, 2 og 5, samt  forskrift til opplæringsloven kapittel 1 og 3. Denne delen av tilsynet har følgende deltema:

  • underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

2) Skolens arbeid med elevene sitt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 andre ledd, 9 A-4, 9 A-5, 9 A-9 første ledd og forvaltningsloven § 11. Denne delen av tilsynet har følgende deltema:

  • plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
  • plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever

3) Skoleeiers system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd, når det gjelder deltemaene i punkt 1 og 2.

 

Dato:
18. mars 2019 - 25. oktober 2019
Sted:
Sarpsborg kommune - Borgen barneskole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Sarpsborg kommune

Kontaktpersoner