Midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket - Oslo og Akershus

Skal du gjennomføre tiltak for å ivareta de tre utvalgte kulturlandskapene i Oslo og Akershus?
Da kan du søke midler nå. Søknadsfristen er 15. februar.

Målgruppe er bønder og drivere som skjøtter kulturlandskapet i Sørkedalen med Bogstad, på Nordmarksplassene og på Øya Nordre Eik. Tiltakene skal sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer Det kan også søkes midler for å gjennomføre nødvendig fellestiltak, informasjonstiltak, kartlegging eller registrering i tråd med formålet og planer for området.

Tiltakene det søkes på må være omfattet av forvaltningsplaner, skjøtselplaner for det utvalgte kulturlandskapet. Forvaltningsplanen for Sørkedalen er under utarbeidelse, men forskriften og retningslinjer er førende for forvaltning av midlene. Vi må ta et lite forbehold om fordelingen av midler til våre tre områder, fordi den endelige tildelingen av midler til fylkene ikke er klar.

Les mere om utvalgte kulturlandskap i Oslo og Akershus og se retningslinjer og søknadsskjema i høyre marg.


Midler til utvalgte kulturlandskap i Østfold og Buskerud

Fra 2020 vil midler til utvalgte kulturlandskap forvaltes av kommunene. For 2019 videreføres derfor rutinene som hhv. Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt for tildeling av disse midlene tidligere år.

Østfold - Midler til de utvalgte kulturlandskapene Bøensætre med plasser og Rygge Værne Kloster blir utlyst i løpet av våren. Kontaktperson er Kjersti Stenrød.

Buskerud - Midler til de utvalgte kulturlandskapene Steinssletta og Leveld blir utlyst i løpet av sommeren. Kontaktpersoner er Marit S. Hoen og Per R. Hauge.

Søknadsfrist:
15.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Utvalgte kulturlandskap i Oslo og Akershus
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Bønder og drivere som skjøtter kulturlandskapet i Sørkedalen med Bogstad, på Nordmarksplassene og på Øya Nordre Eik.

Kontaktpersoner