Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
11. okt 11. okt Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
31. okt 31. okt Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne Lærere og ledere som gir opplæring etter opplæringslova kapittel 4a og/eller etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppen omfatter også lærere og ledere som deltar i forsøket med modulstrukturerte læreplaner.
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
01. okt 01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
11. okt 11. okt Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
31. okt 31. okt Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne
30. nov 30. nov Svømmeopplæring for barn i barnehager