Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan fortsatt søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

På grunn av manglende svømmeferdigheter er minoritetsspråklige barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke fått gjennomført svømmeopplæring. I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Om tilskuddet

Kunnskapsdepartementet har tildelt midler for å stimulere bydeler og kommuner til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er for 2020 tildelt 3 mill. kroner til tiltaket.

Vi forlenger søknadsfristen til 27. november 2020 for bydeler i Oslo og kommuner i Viken som vil søke om midler til svømmeopplæring for minoritetsspråklige elever skoleåret 2020-2021.

Formål

Tilskuddet har som formål å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen og redusere risikoen for ulykker ved bading.

Målgrupper for tiltaket

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Dersom bydeler/kommuner har andre elever som ikke kan svømme eller ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisning, kan også disse få ta del i svømmeopplæringen som dekkes av disse midlene.

Tildelingskriterier

Bydeler og kommuner velger selv hvordan opplæringen skal organiseres. 

Svømmeopplæringen kan gis i løpet av- eller etter skoletid. I begge tilfeller må opplæringen som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven når det gjelder svømmeopplæringens organisering, innhold og forsvarlighet.

  • Det kan søkes om 1 750 kroner per elev. Bydeler/kommuner må selv dekke kostnader utover dette.
  • Bydeler/kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger for tiltaket.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid med frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.
  • Søknadsfristen er 27. november 2020.

 

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
27.11.2020 23:59:00
Målgruppe:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken

Kontaktpersoner