Tilretteleggingsmidler 2020-2021, lokal prioritering

Barnehager i Oslo og Viken med ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb, kan søke om tilretteleggingsmidler for studieåret 2020-2021.

 

 

 

Tilretteleggingsmidler er et av flere tiltak i Regional ordning som skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i barnehagene i Oslo og Viken, og sikre alle barn i barnehagene et tilbud med høy og likeverdig kvalitet.

Formål med tilretteleggingsmidler

I Oslo og Viken skal tilretteleggingsmidler motivere ansatte i barnehager til å utdanne seg til barnehagelærere. Midlene gir barnehageeier/barnehagen mulighet til å planlegge og legge til rette for den ansatte som tar utdanning ved siden av jobb og bidrar til kompetanseutvikling i barnehagen.

Samarbeidsfora for Oslo og for Viken vektlegger at tilretteleggingsmidler med lokal prioritering skal bidra til økt andel av barnehagelærere i de områdene av Oslo og Viken som mangler kvalifiserte pedagoger i kommunale og/eller private barnehager.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 18. september 2020. Svar på søknader og utbetalinger forventes å være gjennomført innen 1. desember 2020.

Nytt for søknad om tilretteleggingsmidler 

 • Det er styrer i den enkelte barnehage som skal søke om tilretteleggingsmidler.
 • Søknadsfristen er 18. september 2020.
 • Barnehagen kan søke om 50 000 kroner per ansatt/student.
 • Det tildelte beløpet pr. student blir utbetalt i sin helhet høsten 2020.
 • Kun søknader sendt inn på eget skjema via Fylkesmannen i Oslo og Vikens søkeportal blir behandlet. Søknadsskjema til bruk for barnehager i Oslo og Viken ligger i sidemenyen til høyre.
 • Ved utfylling av søknadsskjemaet må søker lese veiledningsteksten på punktene som gjelder utbetaling av midler. Det er endring på dette punktet fra tidligere år.
 • Informasjon som innhentes i arbeidet med tilretteleggingsmidler brukes til søknadsbehandling, utbetaling av midler og statistisk arbeid.

Til kommunale barnehager i samme kommune/bydel

 • Tildelinger og avslag på søknadene blir samlet i et brev til kommunen/bydelen som barnehageeier.
 • Svarbrevet inneholder informasjon om både tildelinger og eventuelle avslag på søknader.
 • Barnehagene som har søkt blir satt som kopimottakere ved utsending av brevet til kommunen/bydelen som barnehageeier.

Til private barnehager (barnehager med felles eier og enkeltbarnehager)

 • Tildelinger og avslag på søknader til private barnehager med samme eier blir samlet i et brev til eier der barnehagens organisasjonsform gir rom for det.
 • Barnehagene som har søkt blir satt som kopimottakere ved utsending av felles utbetalingsbrev til barnehageeier.
 • Private barnehager med eierform som krever direkte utbetaling får det (les veiledningsteksten i søknadsskjemaet for ytterligere detaljer).
 • Svarbrevet inneholder informasjon om både tildelinger og eventuelle avslag på søknader.

Til alle barnehager/ barnehageeiere som mottok tilretteleggingsmidler 2019-2020

 • Rapportering for tilretteleggingsmidler 2019-2020 må være gjort før søknad om midler for studieåret 2020-2021 blir behandlet. Informasjon og rapporteringsskjema ligger i sidemenyen til høyre.

Rapportering

 • Barnehager som mottar tilretteleggingsmidler 2020-2021 skal rapportere til Fylkesmannen og bekrefte den ansattes gjennomføring av høst- og vårsemester.
 • I Oslo og Viken skal styrer rapportere på vegne av sin barnehage.
 • Barnehagen vil motta informasjon om rapporteringsfrist og elektronisk skjema for rapportering fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Tildeling av midler for studieåret 2020-2021

Tildeling av tilretteleggingsmidler for studieåret 2020-2021 blir gjort ut fra følgende kriterier:

 • Ansatte i barnehager/studenter som tar en av følgende barnehagelærerutdanninger ved siden av jobb:
  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
  • Deltid barnehagelærerutdanning
  • Samlingsbasert barnehagelærerutdanning
 • Den ansatte/studenten er fast ansatt i barnehagen og arbeider i minimum 40 % stilling i tillegg til studiene. 

Prioriteringer  

Barnehager i kommuner og bydeler hvor det er stor mangel på kvalifiserte lærere i barnehagene.

Barnehager som har pedagoger med dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk. I følgende prioritert rekkefølge:

 1.   4. års-studenter
 2.   3. års-studenter
 3.   2. års-studenter
 4.   1. års-studenter

Eventuelle ubrukte tilretteleggingsmidler vil deretter bli tildelt barnehager ut fra følgende prioritering:

Barnehager uten dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk. I følgende prioritert rekkefølge:

 1.   4. års-studenter
 2.   3. års-studenter
 3.   2. års-studenter
 4.   1. års-studenter                       

Bruk av tilretteleggingsmidler

 • Midlene er knyttet til den enkelte ansatte/student, og skal derfor tildeles og brukes i den barnehagen hvor den ansatte jobber.
 • Hvis den ansatte/studenten arbeider i flere barnehager, skal det avklares lokalt hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene.
 • Hvis den ansatte/studenten skifter arbeidssted eller får ny arbeidsgiver i løpet av studieåret, skal tilretteleggingsmidlene følge vedkommende til nytt arbeidssted.
 • Barnehageeier skal bruke midlene for å legge til rette for studiedeltakelse for den ansatte/studenten.
 • Midlene kan brukes til vikar slik at den ansatte/studenten får permisjon med lønn. Da påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen.
 • Midlene kan brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter, semesteravgift, studieavgifter, samt studiemateriell til den ansatte/studenten.
 • Midlene er ikke skattepliktige når de utbetales til den ansatte/studenten etter regning, dvs. faktiske utlegg som den ansatte/studenten har hatt og kan dokumentere. Da påløper det heller ingen arbeidsgiveravgift.
 • Midlene er skattepliktige dersom barnehageeier utbetaler dem direkte til den ansatte/studenten.

 

Søknadsfrist:
18.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Barnehager/barnehageeiere med ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.
Ansvarlig:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Styrer eller barnehageeier

Kontaktpersoner