Mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen

Kommunene og fylkeskommunene kan nå søke Fylkesmannen om midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen. For 2020 er det avsatt 2 235 226 til ulike kompetansehevingstiltak innen voksenopplæringen i Oslo og Viken. Fylkesmannen behandler søknadene fortløpende, og siste frist for å søke er 4. september. Midlene er en del av desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen.

Fylkesmannen i Oslo og Viken og Kompetanse Norge stiller til rådighet midler til etterutdanningstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven, og til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven kap. 4A (inkludert FVO).

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen skal bidra til økt kvalitet i opplæringstilbudet gjennom å fornye og forbedre opplæringen. Intensjonen er at ordningen skal legge til rette for kompetanseutvikling av voksenopplæringsfeltets behov, og videre legge til rette for skolebasert utviklingsarbeid. Med skolebasert utviklingsarbeid mener vi kollektiv læring gjennom en kombinasjon av teoretisk/forskningsbasert kompetanseheving og praktisk utprøving og erfaringsdeling.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen skal gi økt kompetanse innenfor følgende områder:

 • Skolebasert utviklingsarbeid
 • Arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer effektivt og individuelt tilpasset opplæringstilbud
 • Utvikling av godt læringsmiljø
 • Kartlegging og vurdering

Søknadstekst bør inneholde:

 • Beskrivelse av tiltak til henholdsvis grunnskole for voksne, videregående opplæring for voksne og norskopplæring
 • Antall deltakere
 • Planlagt gjennomføringsperiode for tiltaket
 • Navn på ekstern samarbeidspart/forelesere
 • Hvilke kommuner tiltaket vil omfavne (hvilke kommuner som har deltakere som mottar opplæring fra lærere eller ledere som omfattes av tiltaket)
 • Kostnad
 • Kontaktperson som Fylkesmannen kan kontakte dersom det er spørsmål/avklaringer rundt tiltaket, samt organisasjonsnummer og kontonummer

 

Se nærmere informasjon om årets midler og desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i tildelingsbrevet fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
04.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
Skoler som tilbyr opplæring til voksne
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hvem kan søke:
Nettverk for voksenopplæring og enheter som tilbyr opplæring for voksne

Kontaktpersoner