Utlysning av midler til fjellandbruket i Hallingdal og Numedal

Ungdyr i Hydalen.
Ungdyr i Hydalen. (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

I 2020 forvalter vi én million kroner til prosjekter som skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskapning i fjellandbruket. Dette omfatter kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.

Formål

Fjellandbruksmidlene skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. De skal stimulere til økt utvikling og bruk av landbrukets ressurser i fjellområdene.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene.

Søknadsfrist

Frist for å søke om midler er 27. mars 2020. Søknader som kommer etter tidsfristen vil bli avvist.

Kriterier for tildeling

I Regionalt næringsprogram (RNP) for Oslo og Viken 2019 – 2022 er fjellandbruket ett av ti innsatsområder. Fjellandbruket ivaretar mange viktige verdier, og det må legges til rette for en god og bærekraftig utvikling. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapningen.

Innenfor det tradisjonelle landbruket kan aktuelle temaer være agronomi, tilpasning til framtidig klima, bruk av utmarksbeite og utfordringer knyttet til dette, stølsdrift, birøkt, rekruttering og eierskifte. For tilleggsnæringer kan det være utvikling av lokalmatprodukter, markedsføring og distribusjon av lokalmat, verdiskaping basert på jakt- og fiskeressurser, hytteutleie, og bruk av setre og seterkultur som utgangspunkt for aktivitet. Organisering av studieturer eller fagsamlinger innenfor aktuelle tema som ledd i nettverksbygging, kompetanseoppbygging og ivaretakelse av nye/unge bønder er også relevante tiltak.

Midlene skal støtte opp om tiltak på tvers av kommunene. Det er en målsetning at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskapning, aktivitet og rekruttering. Tildelingen vil gjøres i samråd med faglagene, og skal forankres i RNP, samt Tildelingsbrev og Virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen. Fylkesmannen forbeholder seg retten til å prioritere innkomne søknader i tråd med disse føringene.

Kostnader og finansiering

Fylkesmannen kan gi tilskudd på inntil 75 % av totale prosjektkostnader til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Egenfinansiering (egeninnsats, egne midler etc.) må utgjøre minst 25 % av finansieringsplanen.

Søknadsskjema

Last ned og bruk dette søknadsskjemaet. Søknadsskjema og eventuelle vedlegg (utfyllende prosjektplan o.l.) sendes til fmovpost@fylkesmannen.no

Ta kontakt dersom du lurer på noe om utlysningen eller utfylling av søknadsskjema.

Søknadsfrist:
27.03.2020 23:59:00
Målgruppe:
Fjellandbruket i Hallingdal og Numedal
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene. Dette omfatter kommuner i Hallingdal og Numedal; Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.