Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Kunngjøring tilskudd 2020.

Tidsperiode
Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato, men det kan gis i inntil tre år til samme tiltak.

Rapportering
Frist for statusoppdatering og regnskapsrapportering er 1.februar 2021

Referanse
Kapittel 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet

Beløp
Det gis inntil 610 000 kroner pr 100% stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikk for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig)

Særskilt for 2020
Vi ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode tiltak og hvordan disse kan spres. For 2020 er målet å få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen. Vi ønsker blant annet å prøve ut nettverk/ klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering på enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadskjemaet.

Hvilke lokale utfordringer kan dette utviklingstilskuddet bidra på?

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.  Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid.

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Se utvalgte sosialtjenestetall hos NAV

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2020

 • Bruk av ordinært arbeidsliv
 • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere
 • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv

Vi oppfordrer NAV-kontor til

 • å jobbe ut ifra brukers situasjon slik at brukere som mottar tjenester opplever et helhetlig tjenestetilbud
 • å kartlegge brukerbehov så tidlig som mulig og legge disse behovene til grunn for konsept og ide for utviklingsarbeidet.
 • å kartlegge aktuelle brukerreiser og legge disse til grunn for utviklingsarbeidet
 • å legge samspillet mellom digitale tjenester, det fysiske møtet og fagsystemet til grunn, slik at vi får til godt samspill av tjenester på tvers av kanaler og systemer
 • å ha en god forankring og robust rigg for tiltaket. Difi har laget en god oversikt over innovasjonsverktøy: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/innovasjon/hvordan-jobbe-med-innovasjon/verktoy-og-metoder
 • samarbeid mellom bydeler, storbyer og interkommunalt
 • å se dette tilskuddet i sammenheng med andre tilskudd som «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» og «Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølging» (Helsedirektoratet).
 • å gjøre seg kjent med relevante nasjonale satsninger og strategier, og se disse i sammenheng med lokale levekårsutfordringer. Eksempler fra satsninger og strategier:

Det gis ikke tilskudd til:

 • kommuner som mottar programfinansiering gjennom 0-24 satsningen og som søker om tiltak til samme målgruppe
 • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
 • søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten

 

Hvordan søker du?

Utfylt søknad signeres og sendes til fylkesmannen i Oslo og Viken.
Skjema på bokmål og nynorsk ligger i sidemenyen

 

 

Søknadsfrist:
01.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
NAV-kontor i Oslo og Viken
Ansvarlig:
Sosial- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 00:00:00