Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv.

Søknadsfristen er utsatt til 17. januar.

Dette kan du søke om

Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag, fisk, lokale vilttiltak og tiltak mot fremmede arter mv. Eksempler på tiltak er:

Skjøtsel og vedlikehold som for eksempel slått av slåttemark og tilrettelegging for beite på naturbeitemark, tiltak som hindrer gjengroing og fjerner fremmede uønskede arter. Konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø. Tiltak som krever tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak f.eks. inngjerding av trua arter. Kartlegging og overvåking i tilknytting til tiltak.

Det kan søkes om tilskudd til praktiske vilttiltak og forskning og utredninger knyttet til dokumentasjon og overvåking av vilt. Søknader som gjelder ikke-jaktbare arter, villrein og gaupe skal i søknadssenteret adresseres til Fylkesmannen. Søknader som gjelder jaktbare arter for øvrig adresseres til fylkeskommunen.

Videre er det også samlet ordninger for tilskudd til naturinformasjonssentre og forvaltningsknutepunkt, og andre tilskuddsordninger.

Det er Miljødirektoratet som behandler søknader til fremmede arter i denne tilskuddsordningen. Fylkesmannen tildeler økonomisk støtte til kommunene etter annen søknadsprosess som utlyses seinere.

Fylkesmannen gir informasjon og veiledning om flere av ordningene, og behandler søknader på vegne av Miljødirektoratet. Søknader må sendes inn via elektronisk søknadsskjema, se lenkesamling til i høyre marg.

I søknadssenteret finner du et søknadsarkiv der du kan se hvilke tiltak som har fått innvilget tilskudd tidligere år.

Dragehode er en prioritert art som vokser på kalkrik grunn i Oslo og Viken. Foto: Jon A. Markussen

Hvem kan søke?

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd.

Enkelte ordninger kan ha en mer spesifisert målgruppe, for eksempel er tilskudd til å bevare hubro primært for eiere av strømnett. Vi anbefaler derfor alle som vil søke om å lese det som står om den aktuelle ordningen i årets rundskriv fra Klima- og miljødepartementet.

Hvor søker du?

Du må søke i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (se lenke til høyre). Rundskrivet beskriver hvems som kan søke, søknadskriterier osv.

 

 

Søknadsfrist:
17.01.2020 23:59:00
Målgruppe:
Privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner
Ansvarlig:
Karoline Bredland
Hvem kan søke:
Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner