Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2019.

Det kan søkes om rentemidler fra skogfond for 2020 til konkrete prosjekter og tiltak til fremme av skogbruket.

Eksempler på hva det kan gis støtte til er
•informasjonsmateriell
•veiledning
•opplæring
•undersøkelser
•fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke ordinær drift av organisasjoner. Prosjekt eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav til delfinansiering og rapportering.

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil prioritere søknader som er rettet mot å synliggjøre skogen og skogbrukets betydning i samfunnet og særlig tiltak rettet mot barn og ungdom.

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune.

Krav til søknaden

Søknaden må beskrive tiltaket kort og inneholde
•målsetting
•målgruppe
•framdriftsplan
•kostnadsoverslag
•finansieringsplan
•eventuelle samarbeidspartnere
•eventuell formidlingsplan

Søknad merket “Fylkesinntrukne rentemidler 2020” sendes til fmovpost@fylkesmannen.no, eller Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS

Søknadsfrist:
01.12.2019 23:59:00
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen

Kontaktpersoner