Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 i rovviltregion 2

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2.

Region 2 omfatter Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Rovviltnemnda har fordelt kvoten på tre jaktrområder og satt vilkår for jakten. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. 

Kvoten i region 2 er av Miljødirektoratet satt til totalt 24 gauper med en totalkvote på 7 voksne hunndyr. Det er åpnet for kvotefri jakt i kommunene i Aust-Agder som er beiteprioritert område. 

Miljødirektoratets vedtak er i tråd med anmodning fra Rovviltnemnda i region 2 som de gav i møte den 9. november, men det er trukket fra ett hunndyr som var skadet og ble felt i Valle kommune i Aust-Agder i slutten av november.

Les protokollen fra rovviltnemnda 

Rovviltnemnda har i møte den 10. desember fastsatt jaktområder, fastsatt reservekvote, fordelt kvoten og satt øvrige vilkår for kvotejakt på gaupe i 2019, herunder begrensninger i jakt på familiegrupper. Kvoten fra jaktstart er på tilsammen 19 gauper, hvorav 6 voksne hunndyr, fordelt på de tre jaktområdene i kartet under: 

Jaktområder gaupe 2019

Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av reservekvote vurderes i jaktperioden av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder.

Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2019:

 1. Kvotejakt på gaupe er ordinær jaktutøvelse som er underlagt alle
  bestemmelsene i viltloven og forskrifter fastsatt i medhold av viltloven.

 2. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er med virkning fram til og med 14. februar unntatt fra tillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at
  familiegrupper felles, skal være iverksatt.
 3. Jeger/Fangstmann plikter å holde seg løpende oppdatert om status på kvotejakta via fylkesmennenes informasjonstelefoner.
 4. Rapportering og informasjonsplikt:
  Informasjonsplikt: Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert gjennom
  dagen om status for kvotejakta i området. Jeger skal minimum ringe
  opplysningstelefonen om gaupejakt før jaktstart og mellom kl. 12 og 13
  daglig.
  Rapporteringsplikt: Felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30
  minutter meldes til Statens naturoppsyn og aktuell fylkesmann.

Vedtakene fra Miljødirektoratet og Rovviltnemnda kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. Det er klageadgang til Klima- og miljødepartementet på vedtakene. 

Fylkesmannen vil komme tilbake med ytterligere informasjon om gjennomføring av kvotejakten før jaktstart.