Erstatning for skader på husdyr

I tilfeller der tap av husdyr eller tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, har dyreier etter søknad krav på erstatning for tap og følgekostnader.

Fristen for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november og for tamrein 1. april. Søknadsfristen må overholdes, og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen.

Selv om rovviltkontakt i Statens naturoppsyn har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status "antatt" og "dokumentert" tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret.

Det er krav om elektronisk søknad gjennom søknadssenteret. Søkeren må her registrere seg med enkle personopplysninger og vil få et passord tilsendt på epost. Elektronisk søknad sparer søkeren for tid, sikrer mer korrekte opplysninger og  sparer Fylkesmannen for arbeid med å registrere søknaden.