Beredskap for rovvilthendelser

Fylkesmannen har en beredskap for å håndtere hendelser med fredet rovvilt også utenfor ordinær arbeidstid, som for eksempel skader på husdyr fra fredet rovvilt, varsel om felling av fredet rovvilt eller hendelser med syke og skadde dyr.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har et felles beredskaptelefonnummer for rovvilthendelser:

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: