Dårlig sikring av EE-avfall hos forhandlere

Mangelfull sikring av EE- avfall.
Mangelfull sikring av EE- avfall. (Foto: Kjersti Aastorp Hirth)

En tilsynsaksjon hos de store forhandlerne av elektronikk viste nedslående resultater.

I denne aksjonen utførte Fylkesmannen i Oslo og Viken 13 uanmeldte inspeksjoner sammen med Miljødirektoratet. Inspeksjonene ble utført hos forhandlere av de største aktørene av elektronikk som Elkjøp, Power, Skousen og Elon.

Sikring av EE-avfall

Flere butikker manglet tilstrekkelig sikring av EE-avfallet som er levert inn og mange manglet internkontrollsystemer for å hindre at ulovlig uttak forekommer.

- Dette er en forverring i forhold til forrige tilsynsaksjon vi gjorde for to år siden, sier seksjonssjef Kari Skogen i klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

- Virksomhetene må ta dette på alvor. Forhandlere av EE-produkter skal sørge for at avfallet de mottar sikres slik at uvedkommende ikke får tak i det. Elektronikkbransjens mottaksstasjoner er kilde til EE-avfall som eksporteres ulovlig, og dette er alvorlig miljøkriminalitet, sier Skogen videre.

I denne tilsynsaksjonen ble det også sjekket om butikkene hadde god synlig informasjon i butikkene om at kundene kan levere EE-avfallet gratis og at det ikke skal kastes sammen med annet avfall.

Strenge sanksjoner

Miljømyndighetene har over mange år kontrollert forhandlere av EE-produkter, i tilsynsaksjoner i 2008, 2009, 2010, 2014,2018 og nå i 2020. Denne siste aksjonen er et ledd i en forsterket innsats for å forebygge, stanse og følge opp ulovlig eksport av EE-avfall.

Virksomhetene har kjent til regelverket lenge, og de vet godt hvilke krav som gjelder. Fylkesmannen vil fremover følge opp med nye tilsyn, og vi har nå valgt å varsle forhåndsfastsatt tvangsmulkt, noe vi svært sjelden gjør. Det betyr at butikkene må betale tvangsmulkt dersom forholdene ikke er utbedret når vi kommer på neste tilsyn.

Om EE-forhandlernes plikter i avfallsforskriften

Mottak, innsamling og behandling av EE-avfall er strengt regulert slik at avfallet håndteres forsvarlig og ikke forurenser natur og miljø og fører til helseskader. De norske kravene er i samsvar med EUs regelverk:

  • Alle forhandlere som selger elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) plikter å ta imot kasserte EE-produkter, å informere kunder om at de tar imot EE-avfall gratis og at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall.
  • De plikter også å sørge for tiltak for å hindre ulovlig uttak av EE-avfall.
  • Forhandleren må også sørge for at avfallet leveres til godkjent avfallsanlegg, eller sendes til gjenvinning. Hensikten er å sikre at mest mulig EE-avfall samles inn og går til lovlig behandling eller ombruk.