Avslag på søknad om etablering av gjenvinningsanlegg for avfallsplast i Indre Østfold kommune

Vi har behandlet søknad fra Fortum Waste Solutions Norway AS hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av et gjenvinningsanlegg for plast i Indre Østfold kommune. Vi avslår søknaden.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 05.07.2019 mottatt søknad fra Fortum Waste Solutions Norway AS til etablering av gjenvinningsanlegg på Holtskogen Næringspark, gbnr. 39/4, i Indre Østfold kommune.

Fylkesmannen er positiv til selve gjenvinningsanlegget, da dette blant annet vil kunne bidra til å øke gjenvinningsgraden av plast i samfunnet og vil være et viktig element i den sirkulære økonomien. Gjenvinningsanlegget har søkt om utslipp av prosessvannet til kommunalt nett.

Overbelastet avløpsnett

Indre Østfold kommune og AHSA avløpsanlegg har store utfordringer med mye fremmedvann inn på ledningsnettet, noe som medfører omfattende overløp både på ledningsnettet og ved selve renseanlegget. Betydelige mengder avløpsvann går i dag urenset ut i Engerbekken, som følge av dette er i svært dårlig tilstand. Engerbekken er satt i risiko for ikke å nå miljømålet om god kjemisk og økologisk tilstand.

Avvik knyttet til disse forholdene er påpekt av Fylkesmannen gjennom tilsyn og i svar på egenkontrollrapportene til kommunen over flere år, uten at dette har blitt rettet opp i. Nye Indre Østfold kommune har imidlertid nå vist handlekraft, og vil fremover prioritere tiltak på avløpsnettet for å minimere utslippene. Det er dessverre slik at planlagte tiltak på dettet anlegget vil det ta tid å få etablert, og effekten av og reduksjon i utslippene er på nåværende tidspunkt svært usikre.

- Etter en helhetsvurdering av søknaden, miljøpåvirkningen av resipienten, og belastningen på det kommunale avløpsrenseanlegget, kan dessverre ikke Fylkesmannen gi en tillatelse til drift av gjenvinningsanlegget med utslipp til kommunalt nett som i så stor grad ikke overholder tillatelsens krav i dag og i flere år fremover, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth for klima – og miljøvernavdelingen.

Kan vurdere annen renseløsning

De forurensningsmessige ulempene anlegget vil ha på ytre miljø ved at store mengder avløpsvann vil gå i overløp til en bekk som allerede er i svært dårlig tilstand, samt det forhold at anlegget ikke har rensetrinn som kan ivareta organisk stoff, kan derfor ikke veies opp av fordelene ved å gi Fortum tillatelse til å etablere seg på denne lokaliteten. 

Fylkesmannen avslår derfor søknaden om å slippe prosessvann inn på kommunalt nett med hjemmel i forurensningsloven § 11. Dersom Fortum vurderer at en annen renseløsning kan etableres for prosessvannet med utslipp til en annen resipient kan Fortum søke om utslippstillatelse på nytt.

For Fylkesmannens fullstendige vurdering av søknaden vises det til vedtaket om avslag som er lagt ut i menyen til høyre.


Klageadgang

Vedtaket om avslag på søknad kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 10.7.2020. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken.