Internasjonal dag for skog

Skogene våre er også viktige områder for friluftsliv for små og store. Foto: Olav Thøger Haaverstad
Skogene våre er også viktige områder for friluftsliv for små og store. Foto: Olav Thøger Haaverstad

Lørdag 21. mars er FNs internasjonale dag for skog. Bevaring av skog er et viktig virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål nummer 13 og 15. Målene handler om å stoppe klimaendringene, og å bevare livet på land.

Visste du at halvparten av artene som er truet i Norge har skogen som levested? Dette er noe av bakgrunnen for at arbeidet med vern av skog er en høyt prioritert oppgave hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Stortinget vedtok i 2015 et mål om at 10% av skogen i Norge skal vernes. Nå i 2020 er vi halvvegs til dette målet.

Bærekraftsmål nummer 15 handler om å ta vare på livet på land, bl.a. ved å stanse tapet av artsmangfold. Skogvern er et viktig tiltak i arbeidet med å nå dette målet. Gjennom ordningen med frivillig skogvern, kan skogeiere tilby vern av egen skog mot erstatning.

Bærekraftsmål nummer 13 er å stoppe klimaendringene. I henhold til målet skal vi handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Skogen er viktig i et klimaperspektiv, fordi den binder store mengder karbon. Gjennom vern av skog unngår man nedbygging av karbonrike arealer.

Vi jobber for tiden med flere skogvernprosjekter, bl.a. Østmarka nasjonalpark øst for Oslo og utvidelse av Barmen naturreservat vest for Kongsberg.