Tillatelse til utvidelse av deponi på Lindum Oredalen i Asker

Lindum Oredalen AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til utvidelse av deponiet og andre endringer i avfallsaktiviteter på Oredalen avfallsanlegg. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Klagefrist er 1. mars 2020.

Fylkesmannen har mottatt søknad datert 06.04.2018 fra Lindum Oredalen AS om endring av gjeldende tillatelse og tillatelse til nye aktiviteter på Oredalen avfallsanlegg på gbnr. 35/57 og 35/57/1, i Asker kommune.

Vi mener at samfunnsnytten virksomheten utgjør overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Ut fra en rimelighetsvurdering, vekting av konsekvensen av endringene vurdert opp mot miljøkonsekvensene av anlegget slik det fremstår i dag, er det etter vårt skjønn gode grunner til at endringene i søknaden bør imøtekommes. Fylkesmannen forutsetter at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 29 og avfallsforskriften § 9-7. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i forurensningsloven.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 01.03.2020.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse og tekst, for eksempel: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/50562.»