Tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Godfarfoss kraftverk

Glitre Energi Produksjon AS har fått tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Godfarfoss i Nore og Uvdal kommune. Vedtaket kan påklages innen 31. januar 2020.

Under byggingen av Godfarfoss kraftstasjon skal det etableres tappetunnel ved dammen til Pålsbufjorden. Glitre Energi Produksjon AS har fått utslippstillatelse i forbindelse med tunneldriften. Den omsøkte driftsperioden er på 11 måneder.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelse. Vedtaket og tillatelsen ligger under dokumenter.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 31. januar 2020. 

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse: 2019/43122