Tillatelse til utfylling på Holmen i Drammen kommune

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø mellom Furuholmen og Risgarden på Holmen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 20.02.2020. 

Fylkesmannen har gitt Drammen havn tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av 1,3 millioner m3 masser mellom Furuholmen og Risgarden på Holmen i Drammen kommune. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelsen (2020.0047.T) i menyen til høyre. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 20.02.2020. 

En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at klager merkes med referanse 2019/18595

Kontaktpersoner

Dokumenter