Tillatelse til mudring og utfylling i Tyrifjorden

Statsbygg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Utøyakaia i Tyrifjorden i Hole kommune. Klagefrist er satt til 10.07.2020. 

Tillatelse gis i sammenheng med etablering av nasjonalt minnested for 22. juli og etablering av nytt kaianlegg for MS Thorbjørn. I forbindelse med arbeidene skal det mudres inntil 750 m3 (±300 m3) sediment innenfor et areal på 850 m2 (±100 m2), samt fylles ut 700 m3 (±350 m3) masser innenfor et areal på 670 m2 (±200 m2) i Tyrifjorden. Tillatelsen omfatter også utslipp av renset anleggsvann til fjorden.

Fylkesmannen har stilt krav om at det skal gjennomføres avbøtende tiltak for å sikre at tilstanden i Tyrifjorden ikke forringes. Det stilles blant annet krav om å sette opp dobbel partikkelsperre for å fange opp partikler og sedimenter som virvles opp fra bunnen slik at dette ikke spres utover i fjorden. Statsbygg er også pålagt å overvåke mengden partikler i vannet og stanse arbeidene dersom målingene overskrider de fastsatte grenseverdiene, sier Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre. 

 

Klage

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 10.07.2020. 

En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at klager merkes med referanse 2020/7533.