Tillatelse til utslipp fra avløpsanlegg i Krødsherad kommune

Krødsherad kommune har fått ny tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Norefjell renseanlegg. Tillatelsen omfatter det totale avløpssystemet knyttet til Norefjell renseanlegg, herunder både ledningsnett, renseanlegg og resipientovervåkning. Vedtaket kan påklages innen 31. januar 2020.

For å legge til rette for videre utbygging på Norefjell, og for eventuelt kunne tilknytte et større hytteområde i Sigdal kommune, har Krødsherad kommune besluttet å bygge et nytt renseanlegg på Bjøre, omtrent 2,5 km sør for Noresund. Anlegget vil hete Norefjell renseanlegg. Utslippet føres til resipienten Krøderen. Eksisterende Noresund renseanlegg skal bygges om til pumpestasjon, og det skal legges sjøledning fra denne og frem til nytt renseanlegg.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for anlegg av denne størrelsen. Tillatelsen til Krødsherad kommune bygger på de krav som er satt i forurensningsforskriften, med tilleggskrav som Fylkesmannen anser som nødvendig for å forebygge forurensningsmesisge ulemper og for å sikre at vannforskriftens mål om god økologisk og kjemisk tilstand oppnås.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte vilkår og rammer vises det til vedtaket og tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

 

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 31. januar 2020

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse: 2019/1140