Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Kattegat kai i Drammen

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i sjø ved Kattegat Kai på Holmen i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 1. juli 2020.

Tillatelsen gis i sammenheng med forlengelse av Kattegat kai på Holmen. Eksisterende kai skal forlenges i sydlig retning med ca. 200 meter. I forbindelse med arbeidene skal det settes 84 peler i sjø, og graves og planeres i eksisterende fyllingsskråning under fremtidig kai og i motfylling foran kai.

- Vi har kommet frem til at samfunnsnytten overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til å utvide kaien. Drammen havn har fått krav om å sette opp partikkelsperre som kan fange opp partikler og sedimenter som virvles opp fra sjøbunnen slik at dette ikke spres til fjorden. Havna er også pålagt å måle mengden partikler i vannet for å ha oversikt over utviklingen, sier Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 1. juli 2020. 

En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at klager merkes med referanse 2019/59828. 

Kontaktpersoner

Dokumenter