Midlertidig tillatelse til deponering av overskuddssnø på Berskaug

Drammen kommune har fått midlertidig tillatelse til drift av snødeponiet på Berskaug i Drammen. Vedtaket kan påklages innen 31. januar 2020.

Drammen kommune fikk i januar 2019 midlertidig tillatelse til å etablere snødeponi på Berskaug i Drammen. Tillatelsen var gyldig i ett års drift. Kommunen har søkt om videreføring av snødeponiet og fått tillatelse for ytterligere ett år.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelse. Vedtaket og tillatelsen ligger under dokumenter.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 31. januar 2020. 

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse: 2019/49618