Kunngjøring: Vedtak om tillatelse til snødeponi i Ringerike kommune

Fylkesmannen har gitt Ringerike kommune tillatelse til etablering av snødeponi på Petersøya på Hønefoss i Ringerike kommune.

Fylkesmannen i Oslo og Viken mottok 6. desember 2018 søknad fra Ringerike kommune om etablering av snødeponi på Petersøya. Fylkesmannen ga 13. mars 2019  tillatelse til etablering av snødeponi og utslipp av smeltevann til Storelva.

For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som ligger under «Dokumenter» på høyre side.


Klagegang

Vedtak om tillatelse kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er satt til 7. mai 2019. Klager skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 235, 1502 Moss.