Tilskudd til regionale miljøtiltak

(Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Det nye miljøprogrammet skal gjelde for perioden 2019 – 2022.

Det nye regionale miljøprogrammet består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene. Veileder med utfyllende kommentarer og vilkår for tilskuddene finner du her. 

Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig sats

Tiltak for å ivareta landbrukets kulturlandskap

Drift av bratt areal

Helling 1:5

Helling 1:3 

150 kr/daa

225 kr/daa

Drift av beitelag

Småfe

Hest/storfe

15 kr/dyr

20 kr/dyr

Beite av verdifulle jordbrukslandskap i innmark

Raviner, verdifulle og utvalgte kulturlandskap

200 kr/daa

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark

Fjellområder / Øyer / Holmer

Småfe
Hest/Storfe

 

 


60 kr/dyr
300 kr/dyr

 

Tilskudd til biologisk mangfold
Slått av verdifulle jordbrukslandskap* 60 kr/daa
Skjøtsel av gårdsdammer 500 kr/dam
Slått av slåttemyr og slåttemark 1500 kr/daa
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 250 kr/daa
Skjøtsel av styvingstrær** 500 kr/tre
Soner for pollinerende innsekter*** 10 kr/meter
Tilskudd til kulturmiljøer og kulturminner

Drift av seter

6 uker

50 000 kr

Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner

 

500 kr/gravminne

Skjøtsel av steingjerder, trerekker og alleer**

 

15 kr/meter

Tilskudd til avrenning til vassdrag og kyst           

Prioriterte områder

foreløpige satser

Andre områder

foreløpige satser

Ingen jordarbeiding om høsten, erosjonsklasse 1-4 

30 kr/daa
100 kr/daa
180 kr/daa
190 kr/daa

20 kr/daa
40 kr/daa
70 kr/daa
90 kr/daa

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

250 kr/daa

0 kr/daa

Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer 150 kr/daa 70 kr/daa
Direktesådd høstkorn og høstoljevekster, erosjonsklasse 1-4 100 kr/daa 0 kr/daa
Fangvekst som underkultur 130 kr/daa 100 kr/daa
Fangvekster sådd etter høsting 200 kr/daa 150 kr/daa

Grasdekt vannvei

40 kr/meter 0 kr/meter
Grasstriper i åker 5 kr/meter 0 kr/meter
Grasdekt kantsone i åker 15 kr/meter 0 kr/meter
Fangdammer 1000 kr/daa 1000 kr/daa
Tilskudd for å redusere utslipp til luft
Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 20 kr/daa
Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 60 kr/daa
Tilskudd for å redusere bruk av kjemiske plantevernmidler
Ugrasharving i åker 50 kr/daa
Ugrasbekjempelse i radkulturer 100 kr/daa
Tilskudd miljøavtale
Trinn 1**** 250 kr/daa

Trinn 2**** 250 kr/daa

* I prioriterte kulturlandskap
** Gjelder UKL og Verdifulle kulturlandskap
*** Gjelder i kombinasjon med Grasdekt vannvei og grasstriper i åker eller Grasdekt kantsone i åker 
**** Begrenset til maksimalt kr 50 000 per foretak

Bakgrunn

Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og Viken er utarbeidet av Fylkesmannen, og inkluderer en regional forskrift om Regionale miljøtilskudd for Oslo og Viken. Målet for RMP er å bidra til å ivareta kulturlandskapet, begrense utslipp til luft og vann, samt økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur.

RMP er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU), hvor vårt felles mål er at landbruket i Oslo og Viken skal utnytte regionens markedsnærhet og særpreg på en bærekraftig måte for å øke mat- og skogproduksjonen og utvikle nye bygdenæringer.