Autorisasjon for bruk av gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet for at personer som eier og/eller leier landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse
Kursets varighet er 5 timer teori og 1 time eksamen.

Se kursoversikt hos Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Se kursoversikt hos Norsk Landbruksrådgiving Østafjells


Regelverk

Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften. 

Mer om regelverk og svar på ofte stilte spørsmål finner du hos Mattilsynet.


Tilsyn og kontroll

Kommunene (miljørettet helsevern) har allerede ansvaret for å føre tilsyn med bruk av gnagermidler i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse. Dette vil fra nå av også gjelde tilsyn med bønder som autoriseres for å bruke gnagermidler. Mattilsynet vil føre tilsyn med at bønder innehar autorisasjon ved bruk av gnagermidler. I tillegg kan Mattilsynet i henhold til regelverk om næringsmidler, fôrvarer og dyrehelse/dyrevern føre tilsyn med at gnagermidlene ikke plasseres slik at de utgjør en fare for mat og dyr.


Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen har ansvar for at det arrangeres autorisasjonskurs for plantevernmidler og tilleggskurs for gnagermidler  med godkjente lærere. Fylkesmannen har også ansvar for at det blir holdt eksamen og at de som består registreres i autorisasjonsdatabasen.