Vi har gitt dispensasjon for endring av brygge i Råde

Dispensasjonen er innvilget etter at endringene er utført. Det er satt vilkår som vil bøte på ulempene.

Det er hovedsakelig virkningen for landskapsbildet og friluftsinteressene i strandsonen som gjør seg gjeldende i denne saken. Vilkårene som er satt for dispensasjonen vil etter Fylkesmannens vurdering bøte på ulempene ved landskapsbildet. Allmennhetens interesser i strandsonen på stedet vil med dette bedres. I og med at vilkårene totalt sett medfører en forbedring av allmennhetens interesser på stedet, vil dispensasjonen heller ikke gi uheldige presedensvirkninger for senere saker.