Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om endring av tillatelse – Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Drammen

Høringsfrist:
20. januar 2021 23.30

Norsk Gjenvinning Metall AS søker Fylkesmannen om endring av deres tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg på Sota, i Drammen kommune.

 

Publisert 17.12.2020

Sammendrag av søknaden

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Drammen driver i dag et anlegg for mottak, lagring og behandling av avfall og farlig avfall.

I tillegg til at virksomheten ønsker å videreføre dagens drift, søkes det om mottak, mellomlagring og sanering av inntil 3000 tonn eller ca. 2500 kasserte kjøretøy pr år. Det søkes om en ramme på 150 tonn samtidig lagrede bilvrak/kjøretøy eller ca. 125 bilvrak/kjøretøy, med en maksimal lagringstid på 12 måneder.

Virksomheten har i dag tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av kasserte metaller og EE-avfall og oljeholdige kabler. De har også tillatelse til mottak og mellomlagring av blybatterier. Det opplyses i søknaden at virksomheten har besluttet å avslutte kabelgranulerings-aktivitet på anlegget.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Norsk Gjenvinning Metall AS avd Drammen lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 20.01.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer 2020/17807.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.