Søknad om tillatelse – Statkraft Tofte AS – flisproduksjon på Tofte i Asker kommune


Høringsfrist 12. oktober 2020 23:30

Statkraft Tofte AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til permanent drift av bedriftens anlegg for flisproduksjon på Tofte i Asker kommune.

Sammendrag av søknaden

Gjeldende tillatelse til flisproduksjon på anlegget, gitt 14.03.2016, sist endret 29.06.2020, (tillatelsesnr. 2016.0132.T) er tidsbegrenset til 14.03.2022. Statkraft Tofte søker nå om permanent tillatelse for virksomheten. Bedriften søker om videreføring av gjeldende vilkår for produksjon av flis fra inntil 250 000 m3 rent trevirke pr år. Bedriften søker om endring av vilkår knyttet til drift av kaianlegg i helger.

Virksomheten med produksjon av treflis medfører utslipp av støy og støv. Utslippene er redusert ved at flisproduksjonen er flyttet innendørs i 2018. Råvarer til produksjonen leveres med fartøy til kai på området og med tømmerbil. Utlevering av ferdigvare skjer med båt.

Gjeldende tillatelse åpner for døgnkontinuerlig drift av kaianlegget i forbindelse med lasting/lossing av skip samt materialhåndtering/interntransport fra mandag til og med lørdag kl. 15. I tillegg er det tillatt døgnkontinuerlig drift av nevnte aktiviteter i inntil 15 helger per år, fra lørdag kl. 15 til mandag kl. 07. Bedriften opplyser i søknaden at gjeldende begrensning på 15 helger per år vil framover utgjøre en betydelig utfordring og ulempe for bedriften. Bedriften søker derfor om at begrensningen i antall helger der det tillates kaiaktivitet fjernes fra tillatelsen, og de søker også om at det ikke skal være krav om varsling av naboer ved aktivitet i helger. Det søkes om at grenseverdier for støy deles inn i hhv. generelle aktiviteter og støy fra aktiviteter på kaianlegget. Støyrapporter er vedlagt søknaden.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Statkraft Tofte AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 12.10.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2019/23184.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.