Søknad om tillatelse – Moelven Soknabruket AS – sagbruk og treimpregnering i Ringerike kommune


Høringsfrist 25. oktober 2020 23:30

Moelven Soknabruket AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til drift av sagbruk og impregnering av trevirke på Hovlandsmoen industriområde i Sokna i Ringerike kommune. 

Sammendrag av søknaden

Soknabruket har tradisjonell sagbruksdrift med blant annet tømmerlagring, saglinje, tørkeanlegg for trelast, høvleri og biobrenselanlegg for varmeproduksjon. Bedriften har også et anlegg for impregnering av trevirke. På området der virksomheten ligger har det vært sagbruksdrift siden 1970. Virksomheten medfører utslipp til vann, utslipp til luft og støy.

Avrenning fra tømmerlagring som ikke infiltrerer til grunn renner til Nordmobekken øst for bedriftsområdet. Kondensvann fra tørking av trelast ledes i rør til sørsiden av bedriften, mot et myrområde. I tillegg kan det være noe sigevann fra nedlagte avfallsdeponier for bark og husholdningsavfall.

Søknaden inkluderer en rapport med forslag til tiltak for rensing av utslippsvann med en kombinasjon av flere tiltak, bl.a.

- infiltrasjonsanlegg under høyspentledning på bedriftsområdet

- rensedam/våtmarksfilter i myrområdet sør for bedriften, hvor det tidligere har vært torvuttak.

Bedriften vil ha utslipp til luft fra et forbrenningsanlegg for biobrensel på 24 MW. Anlegget er blant annet utstyrt med støvrensning i form av multisyklon og elektrofilter.

Støyutredning er inkludert i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at rapporter om støy og utslipp til vann er utarbeidet for Moelven Soknabruket AS og nabobedriften Moelven Pellets AS sammen.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Moelven Soknabruket AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Fylkesmannen behandler søknader fra de to bedriftene Moelven Soknabruket AS (saksnr. 2019/5769) og Moelven Pellets AS (saksnr. 2019/48996), som ligger innenfor det samme området, parallelt, og begge søknadene sendes på høring samtidig. Høring av søknaden fra Molven Pellets finner du her.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 25.10.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2019/5769.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.