Søknad om utslipp fra etablering av Kattås vannbehandlingsanlegg i Bærum


Høringsfrist 14. september 2020 00:00

Asker og Bærum vannverk IKS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med etablering av nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum kommune.

For å kunne tilfredsstille kravene til drikkevannskvalitet skal Asker og Bærum vannverk IKS etablere nytt anlegg for behandling av råvann ved Kattås i Bærum kommune. Det nye anlegget etableres i tilknytning den eksisterende vannverksbygningen på Kattås. I forbindelse med prosjektet er det nødvendig å etablere flere vannmagasiner i berg og bergrom for vannbehandlingsanlegget. Det skal også etableres avløpsledning fra Kattås til Billingstad. 

Asker og Bærum vannverk IKS søker på bakgrunn av arbeidene som skal gjennomføres om tillatelse til utslipp til vann fra riggområder, samt utslipp av støy, støv og lys. Søknaden omfatter også masse- og avfallshåndtering. 

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 14. september 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/22133. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

 

Kontaktpersoner