Søknad om tillatelse for avløp tilknyttet Lahell renseanlegg


Høringsfrist 11. september 2020 00:00

Asker kommune søker om ny tillatelse etter forurensningsloven for avløp fra tettbebyggelse tilknyttet Lahell renseanlegg.

Bakgrunnen for at det søkes om ny tillatelse er at gjeldende tillatelse er utdatert og ikke er i samsvar med dagens faktiske belastning, eller de krav som gjelder for avløp etter forurensningsforskriften kapittel 14.

For å tilfredsstille dagens og framtidens rensekrav og framtidig kapasitetsbehov, skal det etableres en ny løsning for avløp fra tettbebyggelsen tilknyttet Lahell renseanlegg. Ny avløpsløsning er ikke endelig bestemt. Søknaden som nå er til behandling hos Fylkesmannen, gjelder tillatelse fram til ny avløpsløsning er etablert og satt i drift.

For nærmere beskrivelse av tiltaket henvises det til Asker kommune sin søknad av 22. juni 2020 i menyen til høyre. 

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Asker kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 11.09.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/10458» (saksnummer).

 

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.