Varslet endring av tillatelse – Rudskogen Motorsenter i Rakkestad


Høringsfrist 01. september 2020 23:00

Fylkesmannen i Oslo og Viken har varslet Rudskogen Motorsenter AS om at vi kommer til å endre virksomhetens eksisterende tillatelse. Bakgrunnen for dette er Rudskogen Motorsenter ikke klarer å dokumentere at de overholder dagens støykrav. 

Rudskogen Motorsenter AS har tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, sist endret i 2013. Tillatelsen setter vilkår som skulle sikre at forurensning, herunder støy, ikke førte til vesentlig forurensningsskade, og at fordelene med drift av Rudskogen ikke var vesentlig større enn ulempene og konsekvensene for miljøet. Siden tillatelsen ble gitt har ikke Rudskogen Motorsenter AS klart å dokumentere at dette er tilfelle.

Fylkesmannen gav virksomheten et pålegget om supplerende støykartlegging 15. august 2017. Undersøkelsene skulle gi svar på hvorvidt vilkårene i tillatelsen er satt riktig for å hindre vesentlig forurensningsskade og konsekvenser for miljø, og hvorvidt Rudskogen Motorsenter AS faktisk overholder kravene i tillatelsen. Rudskogen Motorsenter AS har ikke klart å levere en rapport som sannsynliggjør at de vil klare å innfri gjeldende støykrav.

Varslede endringer i tillatelsen

Med bakgrunn i oversendte støyvurderinger, gjennomført tilsyn og årsrapport ser Fylkesmannen behov for å endre gjeldende tillatelse.

Endringene vil innebære en innskrenking av åpningstid og innskrenking i unntak fra disse. Endringene vil også innebære nye krav for utslipp til vann og luft, ettersom vi ser at dette heller ikke er godt nok ivaretatt i dagens tillatelse. Videre vil det være aktuelt å endre maksimalstøynivået som er tillatt i det faste målepunktet på banen. Det vil stilles nye krav til overvåking av støy og utslipp til vann og luft, årlig rapportering og til bedre varsling av stevner og arrangementer. Endringene skal hindre og redusere ulemper og konsekvenser for nærmiljøet og ytre miljø til et akseptabelt nivå.

Endringene vil bli gjort i medhold av forurensningsloven § 18, første ledd punkt 1.

Du kan sende innspill eller merknader

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir tillatelsen til Rudskogen Motorsenter AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Supplerende støyvurdering, tredjepartsvurdering, årsrapport for 2019, vårt varsel om endring og Rudskogen motorsenters kommentarer til varsel om endret tillatelse kan leses i menyen til høyre.

En eventuell uttalelse til forslag om endret tillatelse må sendes til Fylkesmannen innen 1. september 2020. Vi ber om at uttalelser gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/11418» (saksnummer).

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt Rudskogen Motorsenter AS til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.