Høring av søknad om tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg


Høringsfrist 11. september 2020 00:00

WSP Norge AS har på vegne av Sarpsborg kommune søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg.

Det søkes om tillatelse til å mudre i forbindelse med etablering av ny overføringsvannledning fra Opsund over Glengshølen og inn ved Ravneberget. Overføringsvannledningen vil være på ca. 1650 meter, hvor ca. 1520 meter vil være sjøledning. Det legges opp til styrt boring i begge ender av traséen, mens ledningen vil mudres ned i sedimentet på midtre del av strekningen.

Det søkes om å mudre inntil ca. 1700 m3 masser, og det er antatt at arbeidene vil pågå i ca. 2 måneder. Mudringen vil pågå fra sjøgående fartøy. Det er påvist noe forurenset sediment i Glengshølen, og for å hindre spredning av forurensning ved mudring planlegger tiltakshaver å etablere siltgardiner. Overskuddsmasser fra mudrearbeidene skal leveres til godkjent mottak.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 11. september 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/25372. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Kontaktpersoner