Søknad om tillatelse til utfylling sjø ved Drammen havn


Høringsfrist 07. august 2020 00:00

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Holmen i Drammen kommune. 

Drammen havns terminal på Holmen er en av 32 stamnetthavner i Norge og er tilknyttet statlig infrastruktur på vei, sjø og bane. Drammen havn er Norges største bilimporthavn og blant Norges største containerhavner. For å oppnå nasjonale og regionale mål om et mer miljøvennlig intermodalt godsknutepunkt har Drammen havn behov for en arealutvidelse, og det er planlagt en arealutvidelse på ca. 90 dekar frem mot 2037. Vekst i havnevirksomhet og flytting av gods- og havnevirksomheter fra Brakerøya, Tollbukaia/Tangen, Sundland og Nybyen til Holmen gir økt arealbehov i havna. Samling av havne- og logistikkfunksjoner på Holmen kan gi store miljø- og effektivitetsgevinster.

Drammen havn søker på bakgrunn av dette om tillatelse til utfylling i sjø i to områder øst og nord på Holmen. Det største utfyllingsområdet vil være øst på Holmen der det søkes om tillatelse til utfylling av 90 dekar med nytt landareal, samt motfyllinger. Totalt areal for utfyllingsområdet vil være ca. 190 900 m2. Massebehovet for denne utfyllingen er teoretisk ca. 4 300 000 m3, men eksakte mengder er vanskelig å fastsette på grunn av setninger underveis i utfyllingsarbeidet. Det søkes derfor om utfylling av 5 520 000 m3 (± 1 100 000 m3) masser i sjø. I tillegg søker Drammen havn om tillatelse til utfylling av et mindre område nord på Holmen mot Brakerøya. Det er noe usikkerhet knyttet til massebehovet for denne utfyllingen, men det søkes om utfylling av inntil 20 000 m3 masser i sjø.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 7. august 2020.  Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/20237

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse.