Kunngjøring av revidert tillatelse etter forurensningsloven til ØRAS IKS, Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker kommune


Høringsfrist 17. juli 2020 00:00

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i vedtak av 26.06.2020 ferdigbehandlet søknad fra Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), hvor det søkes om revidert tillatelse etter forurensningsloven til deponi og avfallsaktivitet, i Ullensaker kommune. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 26.10.2016 med senere suppleringer, mottatt søknad fra ØRAS IKS om revidering av gjeldende tillatelse til deponi og avfallsaktiviteter på Dal Skog, på del av gbnr. 199/221, i Ullensaker kommune.

Fylkesmannen har videreført tillatelse til dagens aktivitet. Vi har også tillatt følgende endringer og ny aktivitet:  

  • kverning av ferdig utsortert restavfall som skal til forbrenning
  • mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall
  • deponering av forurensede gravemasser med annen biologisk nedbrytbar forurensning enn olje (f. eks glykol)

Vi har oppdatert vilkårene som er stilt for tillatelsen slik at de er i tråd med dagens praksis for denne type anlegg. Det er strammet inn på krav vedrørende avfallshåndtering og det er regulert utslipp til vann. ØRAS skal også gjøre utredninger som følger av oppdatert miljøregelverk gjennom avfallsforskriften kapittel 9 (deponiforskriften), vannforskriften, industriutslippsdirektivet og nasjonalt prioriterte miljøgifter.

Fylkesmannen mener at virksomhetens planlagte driftsopplegg, områdets beskaffenhet, avstanden til nærmeste resipient, grunnforhold og avstanden til nærmeste bolighus, gjør det sannsynlig at virksomheten kan drives uten å medføre uakseptabel forurensning. Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jamfør § 16. Tidligere tillatelser fra hhv. 1996 og 2008 er samtidig trukket tilbake i medhold av forurensningsloven § 18, tredje ledd.

For detaljerte rammer og vilkår, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 17.07.2020. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/2512.»