Søknad om tillatelse til mudring og utfylling i Mosseelva


Høringsfrist 17. oktober 2019 23:59

Statens vegvesen Region øst har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Mosseelva i Moss kommune.

I sammenheng med utbygging av ny gang- og sykkelveg langs rv. 19 mellom Noreløkka og Tigerplassen i Moss kommune, skal det anlegges ny bru over Mosseelva. Dette medfører fysiske tiltak i Mosseelva i form av både mudring og utfyllinger. Det søkes på bakgrunn av dette om tillatelse til å mudre ca. 3000 m3 (±700 m3) og fylle ut ca. 5800 m3 (±600 m3) i elva. Både mudre- og utfyllingsarbeidene planlegges å gjennomføres fra land, og som avbøtende tiltak planlegges det å etablere siltgardiner. Muddermasser planlegges å leveres til godkjent mottak, og det skal benyttes sprengsteinsmasser for utfylling i elva.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

 

Høring

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 17. oktober 2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser skal merkes med referanse 2019/17894.

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse.