Søknad om endring av tillatelse på avløpssektoren i Ullensaker kommune


Høringsfrist 19. september 2019 23:59

Fylkesmannen i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Ullensaker kommune datert 13.06.2019, der det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Gardermoen renseanlegg.

I forbindelse med Fylkesmannens vurdering av søknaden legges saken ut på offentlig høring slik at berørte parter gis mulighet til å uttale seg.

Søknaden

Ullensaker kommune planlegger ny hovedstruktur på avløpssektoren og søker i den forbindelse om endring av tillatelse etter forurensningsloven.


Ullensaker kommunes gjeldende tillatelse for avløpssektoren stiller krav om at Gardermoen renseanlegg skal utvides innen 2021. På grunn av arealkonflikt i forbindelse med en eventuell tredje rullebane på Oslo Lufthavn kan ikke nytt renseanlegg på Gardermoen stå klart innen 2021, og kommunen søker derfor om utsatt frist til å ferdigstille det utvidede Gardermoen renseanlegg til 2024. Når nytt renseanlegg står klart til bruk innen 2025 ønsker kommunen å overføre avløpsvann fra Kløfta renseanlegg til Gardermoen renseanlegg, slik at alt avløpsvannet behandles ved Gardermoen renseanlegg. Denne løsningen skal medføre at de totale utslippsmengdene til Leira blir redusert.


Gardermoen renseanlegg skal bygges ut med tilstrekkelig kapasitet for å kunne håndtere avløp fra befolknings- og næringsutviklingen frem til år 2050. Dette omfatter dagens Gardermoen og Kløfta rensedistrikt.


Utvidelsen av renseanlegget er planlagt ferdigstilt innen 2025. I gjeldende tillatelse er det forutsatt at nytt anlegg er på plass innen 2021. Ullensaker kommune søker derfor om tillatelse til å tilføre mengder som er i samsvar med gjeldende utslippstillatelse for Gardermoen renseanlegg også i perioden 2021-2025.


Utvidelse av Gardermoen renseanlegg og etablering av filtreringstrinn/etterpoleringstrinn vil bedre rensing av total fosfor, total nitrogen, suspendert stoff og bakterieinnhold (TBK). Tilførsel av total fosfor til Leira vil reduseres med 38 %. De totale utslippsmengdene til Leira vil øke noe i perioden fram til det nye og utvidete renseanlegget er bygd, dette på grunn av økt belastning fra befolkning og næring.


Planarbeid for reguleringsplan for Gardermoen renseanlegg er startet opp, og gjelder gnr/bnr 151/132 og deler av gnr/bnr 151/5 i Ullensaker kommune. Planområdet gjelder for eksisterende anlegg samt nødvendig areal for utvidelse.

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til søknaden må sendes Fylkesmannen innen 19.09.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/34733».