Igangsetter arbeid med utvidelse av Vestfjella naturreservat i Aremark og Halden kommuner


Høringsfrist 01. september 2019 00:00

Fylkesmannen melder oppstart av verneprosess for utvidelse av det etablerte Vestfjella naturreservat i Aremark og Halden kommuner. Alle som ønsker det kan gi innspill til saken innen 01. september 2019.

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å innhente synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det utarbeides et konkret verneforslag. Verneforslaget som utarbeides etter denne innspillsrunden vil bli sendt på høring senere.

Arealer

Vestfjella naturreservat utgjør totalt ca. 13201 dekar. Den aktuelle utvidelsen gjelder tre adskilte arealer grensende til reservatet i vest, nordøst og sør på eiendommene Bøe (gnr./bnr. 84/1), Teigen (61/1) og Virås (90/9 og 44/3). Samlet areal utgjør ca. 3000 dekar med ca. halvparten av arealet i hver kommune. Områdene er privateid. Forslaget om utvidelse inngår i ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet

Aktuell verneform er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37. Vern av skog er en prioritert miljøvernoppgave for å bevare biologisk mangfold. Stortinget har satt et mål om 10 prosent vern av skogarealet i Norge. Formålet er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Utvidelsesområdene er furudominerte arealer med innslag av granforekomster.

Det er ikke gjennomført nye naturfaglige registreringer i forbindelse med de foreslåtte utvidelsene. Det er vurdert at allerede kjente kunnskaper om
naturverdiene er tilstrekkelig.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Fristen for å gi tilbakemelding er 01.september 2019.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljert områdeavgrensning (vernekart) og verneforskrift sendes på høring.


Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.

Kontaktpersoner